Skip to main content

Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na informace, které společnost peopleTOretail s.r.o. shromažďuje od uživatelů a návštěvníků peopletoretail.cz a uživatelů souvisejících služeb. peopleTOretail s.r.o. respektuje Vaše právo na soukromí a zavazuje se chránit Vaše soukromí včetně bezpečného nakládání s Vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR"). Tyto zásady ochrany osobních údajů uvádějí podrobnosti o informacích, které od Vás můžeme shromažďovat, a o tom, jak tyto informace můžeme používat.

Používáním Služeb a souhlasem s těmito Zásadami ochrany osobních údajů souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním Vašich údajů, jak je popsáno níže.

Správcem Vašich osobních údajů je peopleTOretail s.r.o., společnost založená a existující podle práva České republiky, IČO: 19072163, se sídlem Xaveriova 2735/11, 150 00 Praha 5, Česká republika.

1.  Informace, které od Vás shromažďujeme

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme různými způsoby shromažďovat nebo vás požádat o poskytnutí určitých informací pro vytvoření Vašeho uživatelského profilu jakožto Zaměstnavatele nebo Uchazeče o zaměstnání. Tyto informace mohou zahrnovat: Osobní údaje představují veškeré informace, které vás identifikují, jako je jméno, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, profesní zkušenosti a životopis. Budete-li nás kontaktovat, máme právo si o takové komunikaci vést záznamy.

Informace Vámi poskytnuté/předložené informace

·      Kontaktní údaje, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo;

·      profesní zkušenosti, názvy pracovních pozic, zaměstnavatelé, typ pozice a případné manažerské zkušenosti a další informace, které poskytnete nahráním svého životopisu;

·      Podrobné informace o Vašich návštěvách webových stránek peopletoretail.cz a zdrojích, ze kterých jste na ně vstoupili; 

·      Fakturační adresa včetně kreditní karty a Vašich plateb

Informace, které získáváme tím, že využijete naše Služby

·      Informace od třetích stran

·      Automaticky shromažďované informace

·      Soubory cookies a podobné technologie (např. Google Analytics).

·      Zařízení (např. IP adresa)

·      Přihlášení

·      Informace o poloze

·      Poskytovatelé online analýz (tj. Google Analytics)

·      Poskytovatelé reklamních technologií

·      Zveřejnění nesledování

 

2.  Jak využíváme Vaše osobní údaje

Společnost peopleTOretail s.r.o. může Vaše osobní údaje použít k:

·      Vytvoření a spravování Vašeho účtu při registraci, používání nebo nákupu našich služeb;

·      Ověření Vaší totožnosti a přístupu k naší službě;

·      Poskytování technické a zákaznické podpory;

·      Komunikaci s vámi a spravování Vaší účasti na službě;

·      Vyhodnocování a zlepšování kvality našich produktů, služeb a webových stránek;

·      Poskytování přizpůsobených služeb při návštěvě našich webových stránek;

·      Poskytování naší služby; a

·      Vymáhání našich zákonných práv nebo dodržování zákonných požadavků.

Společnost peopleTOretail s.r.o. může kombinovat osobní údaje z jedné služby s informacemi (včetně osobních údajů) z jiných služeb.

Před použitím informací k jiným účelům, než které jsou uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, vás požádáme o souhlas.

3.  Na jakém právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje?

Souhlas

Když obdržíte naše propagační materiály nebo když propojíte svůj účet peopleTOretail s.r.o. se svým účtem na sociální síti, souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje budou námi zpracovávány a my se na tento souhlas spoléháme. Máte právo souhlas kdykoli odvolat.  Po odvolání souhlasu přestaneme údaje zpracovávat tam, kde je souhlas jediným právním titulem pro zpracování.

Když plníte smlouvu

Společnost peopleTOretail s.r.o. bude Vaše osobní údaje zpracovávat také v případě, že potřebujeme plnit s Vámi uzavřenou smlouvu.

Oprávněný zájem

Společnost peopleTOretail s.r.o. zpracovává Vaše údaje také tehdy, pokud je to v našem oprávněném zájmu a pokud nad těmito zájmy nepřevažují Vaše práva na ochranu osobních údajů.

Mezi naše oprávněné zájmy patří:

·      zajištění bezpečnosti a integrity našich Služeb a zajištění efektivního fungování našich webových stránek a aplikací;

·      prodej a poskytování služeb našim zákazníkům;

·      propagace, marketing a reklama pro naše služby;

·      zasílání obchodních sdělení, která jsou relevantní a přizpůsobená jednotlivým zákazníkům;

·      pochopení chování, aktivit, preferencí a potřeb našich zákazníků;

·      zlepšování stávajících produktů a služeb a vývoj nových produktů a služeb;

·      vyřizování kontaktů se zákazníky, dotazů, stížností nebo sporů; a

·      plnění našich povinností vůči zákazníkům.

Zpracování je nezbytné z důvodu plnění právní povinnosti:

peopleTOretail s.r.o. může zpracovávat Vaše údaje za účelem plnění našich právních povinností jako je prevence, vyšetřování a odhalování trestné činnosti, podvodů nebo protispolečenského chování a stíhání pachatelů, včetně spolupráce s donucovacími orgány. Vaše údaje mohou být zpracovávány za účelem splnění platných právních předpisů nebo vymahatelných požadavků orgánů státní správy.

4. Vaše práva

Kdykoli využíváte naše služby, usilujeme o to, Vám zajistit přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme. Navíc, je můžete aktualizovat, pokud nejsou správné, nebo je vymazat či odstranit z našeho systému - pokud nejsme povinni tyto informace uchovávat pro oprávněné obchodní nebo právní účely.

Kromě toho máte další práva, například právo omezit určitým způsobem zpracování Vašich osobních údajů, získat kopii Vašich osobních údajů v běžně používaných elektronických formách, vznést námitku proti určitému zpracování Vašich osobních údajů z naší strany, včetně možnosti odhlásit se z marketingových sdělení, která vám můžeme zasílat, právo na přenositelnost Vašich údajů a právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, webové stránky: www.uoou.cz.

Pokud si přejete vykonat některé z výše uvedených práv, obraťte se na nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. V zájmu ochrany Vašeho soukromí a bezpečnosti podnikne náš tým, který má na starosti osobní údaje, všechny přiměřené kroky, aby zajistil ověření Vaší totožnosti před poskytnutím přístupu nebo opravou či vymazáním.

5. Přístup k Vašim osobním údajům a jejich výmaz

Když si vytvoříte účet a přihlásíte se do prostředí svého "Můj účet", Váš účet je chráněn Vaším heslem a přístup k němu máte pouze vy. Obsah a informace ve svém účtu můžete kdykoli spravovat po přihlášení do "Můj účet". Jste zodpovědní za zachování tohoto hesla v tajnosti. Žádáme vás, abyste toto heslo nikomu nesdělovali.

Upozorňujeme, že společnost peopleTOretail s.r.o. si vyhrazuje právo odstranit z naší databáze Informace, které obsahují jakýkoli obsah, který považujeme za nezákonný nebo urážlivý. Budeme respektovat Vaše rozhodnutí o omezení sdílení nebo zobrazení v nastavení "Můj účet".

Svůj účet můžete kdykoli deaktivovat nebo odstranit. Chcete-li účet deaktivovat, přejděte do "Můj účet".

Pokud však chcete svůj účet trvale odstranit, můžete zaslat e-mail osobě u nás odpovědné za ochranu osobních údajů (viz níže) s předmětem "Trvale odstranit mé údaje a účet". Nezapomeňte nám prosím sdělit, kdo jste.

6. S Kým sdílíme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje nesdílíme se společnostmi, organizacemi a jednotlivci mimo společnost peopleTOretail s.r.o., pokud není splněna jedna z následujících podmínek:

·      s Vaším souhlasem - Osobní údaje budeme sdílet se společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci mimo peopleTOretail s.r.o. pouze tehdy, pokud k tomu budeme mít Váš souhlas.

·      Pro externí zpracování - Osobní údaje poskytneme našim zpracovatelům na základě našich pokynů a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a dalšími vhodnými bezpečnostními opatřeními.

·      Z právních důvodů - Osobní údaje budeme sdílet se společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci mimo společnost peopleTOretail s.r.o., pokud budeme v dobré víře přesvědčeni, že přístup, použití, uchování nebo zveřejnění údajů je přiměřeně nezbytné.

 

Společnost peopleTOretail s.r.o. může sdílet Vaše osobní údaje s:

·      Poskytovateli hostingových služeb, analytickými platformami, poskytovateli e-mailových služeb:

·      Smartjobboard - softwarová platforma pro pracovní nástěnky

·      poskytovatelem e-mailových služeb

 

7. Ukládání informací a mezinárodní předávání

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou obecně ukládány a uchovávány na zabezpečených serverech v Evropském hospodářském prostoru.

Vzhledem k povaze našeho globálního podnikání a potřebným technologiím však mohou být Vaše Osobní údaje předávány našim schváleným poskytovatelům služeb, subdodavatelům a partnerům mimo EHP, a to v zemích, kde může být nižší právní úroveň ochrany údajů. V takových situacích jsme zavedli technická a bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě nebo neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, včetně přenosu minimálního množství nezbytných údajů, jejich anonymizace, pokud je to možné, a uzavírání smluv obsahujících standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí, jejichž cílem je zajistit, aby tyto třetí strany nakládaly s Vašimi Osobními údaji v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a evropskou úrovní ochrany údajů, a dále v případě přenosu mimo EHP spoléháme na rozhodnutí o odpovídající ochraně přijatá Evropskou komisí týkající se určitých zemí. Přestože jsme vynaložili maximální úsilí k zajištění bezpečnosti Vašich údajů, mějte prosím na paměti, že nemůžeme zaručit bezpečnost informací přenášených přes internet.

8. Správa Vašich osobních údajů

Vaše údaje mohou být zpracovávány automaticky i manuálně. Vaše údaje uchováváme, dokud je Váš účet aktivní nebo dokud je to nutné k poskytování služeb nebo dokud trvá oprávněný zájem, tak činit. Vaše údaje také uchováváme a používáme, pokud je to nezbytné pro plnění našich právních povinností, řešení sporů a vymáhání našich smluv. Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro účel, pro který jsme je shromáždili. Pokud nadále neexistují oprávněné zájmy zpracovávat Vaše osobní údaje, buď je vymažeme nebo anonymizujeme, nebo, pokud je to možné (např. Vaše osobní údaje jsou uloženy pro záložní archivaci), pak Vaše osobní údaje bezpečně uložíme a izolujeme je od dalšího zpracování, dokud nebude možné je vymazat.

9. Jak chráníme Vaše osobní údaje

Společnost peopleTOretail s.r.o. přijala vhodná technická a organizační opatření k ochraně Vašich údajů před zneužitím, neoprávněným nebo nezákonným přístupem, změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením. Mezi tato opatření patří:

Fyzická bezpečnostní opatření zahrnující uzamykatelné dveře a kartotéky a kontrolovaný přístup do našich zařízení a bezpečnou likvidaci.

Technologická ochranná opatření, jako je antivirový a ochranný software, šifrování dat a monitorování našich systémů a datových center tak, aby byly v souladu s našimi zásadami bezpečnosti informací, včetně pravidelné revize našich postupů shromažďování, ukládání a zpracování údajů, včetně fyzických bezpečnostních opatření;

Organizační ochranná opatření, jako je informovanost a školení o bezpečnosti a ochraně osobních údajů, aby zaměstnanci pochopili význam a opatření na ochranu Vašich údajů.

10. Odkazy a služby třetích stran

Služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, služby aplikací, včetně služeb sociálních médií, jakož i vložené obrázky nebo jiný obsah a funkce třetích stran. Používání těchto funkcí může vést ke shromažďování, zpracování nebo sdílení informací o Vás, v závislosti na dané funkci. Za obsah, funkce, zabezpečení nebo postupy třetích stran neneseme odpovědnost. Třetí strany ani jejich webové stránky, aplikace nebo služby neprověřujeme, neschvalujeme ani o nich nečiníme žádná prohlášení. Na informace, které se rozhodnete poskytnout těmto třetím stranám nebo které tyto strany shromažďují, se nevztahují naše zásady ochrany osobních údajů.

11. Děti a nezletilí

Stránky společnosti peopleTOretail s.r.o. nejsou určeny dětem mladším šestnácti (16) let, ani od nich vědomě neshromažďujeme informace.

12. Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli požadavky, dotazy, připomínky nebo obavy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, napište nám:

peopleTOretail s.r.o.

Xaveriova 2735/11

150 00 Praha 5

Česká republika

 

13. Změny těchto zásad

 

Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme v průběhu času aktualizovat nebo měnit, abychom vyhověli zákonům nebo abychom splnili naše měnící se obchodní požadavky. Pečlivě se, prosím, seznamte se změnami. Veškeré změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce, a pokud budou změny významné, přijmeme vhodná opatření, abychom vás informovali v souladu s významem provedených změn. Pokud budete pokračovat v navštěvování webové stránky a v používání služeb, bude váš přístup a používání podléhat těmto aktualizacím a změnám.